Vedtægter

Foreningens formål

Foreningens formål er at udgive et fagtidsskrift for glasbranchen samt at planlægge og gennemføre andre aktiviteter, såsom årlige Glasdage, med henblik på at samle og profilere glasbranchen samt sikre glasteknisk koordinering og udvikling.

Stifterne

Foreningens stiftere er arbejdsgiver- og brancheforeningen Glarmesterlauget i Danmark samt brancheforeningen Glasindustrien.

Optagelse af andre relevante foreninger i samvirket kræver enighed.

Målsætningen

Målsætningen med udgivelse af et fagblad er at profilere glasbranchen overfor offentlig-heden samt alle branchens aktører, herunder at fungere som branchens talerør i branche-politiske spørgsmål.

Eventuelle behov for behandling af glastekniske emner, herunder tekniske analyser samt andet baggrundsmateriale kan opfyldes ved et samarbejde, om for begge parter relevante spørgsmål, mellem medlemsforeningernes tekniske udvalg.

Ledelsen

Foreningen ledes af en paritetisk sammensat bestyrelse bestående af 6 personer. Bestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for udgivelsen af GLAS samt samarbejdet i øvrigt.

Bestyrelsen fastlægger hvert år et budget for samvirket.

Bestyrelsen vælger hvert år formanden af sin midte og formandsposten skal gå på skift mellem foreningerne.

Administrationen

Den daglige administration af foreningen, herunder økonomistyringen, varetages af Glarmesterlaugets sekretariat mod et af bestyrelsen vedtaget årligt vederlag baseret på de faktiske omkostninger.

Redaktionsudvalget

Bestyrelsen nedsætter et redaktionsudvalg for fagbladet bestående af repræsentanter for organisationerne samt for branchen. Bestyrelsen udpeger blandt udvalgets medlemmer en ansvarshavende redaktør for fagbladet.

Økonomien

Udgivelse af fagbladet samt evt. andre besluttede aktiviteter finansieres af medlems-foreningerne med lige andele.

Det er målsætningen, at udgivelsen af fagbladet samt andre aktiviteter skal hvile i sig selv.

Interne bidragsydere til fagbladet honoreres med et passende vederlag.

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet godkendes af bestyrelsen som også træffer beslutning om anvendelse af et evt. overskud samt dækning af et evt. underskud.

Medlemsforeningerne stiller hver kr. XX.XXX,- til rådighed som driftskapital for foreningen.

 Hæftelse

Foreningerne hæfter overfor 3. mand alene med de i foreningen indskudte midler.

Vedtægtsændring

Ændring af nærværende vedtægter kræver enighed.

Opløsning

Foreningen kan opløses med et halvt års varsel til et årsskifte når en af parterne ønsker dette.

 

Således enige den 27.11.2012

Glarmesterlauget i Danmark    Glasindustrien